Doelstelling

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het (financieel) ondersteunen van:

 1. het bevorderen van onderzoek, alsmede publicaties en daaraan verwante activiteiten;
 2. het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en daaraan verwante evenementen;
 3. het bijeenbrengen en herstellen van voorwerpen belangrijk voor de geschiedenis van Oostwold en omstreken;
 4. activiteiten die gericht zijn op het borgen en het versterken van de cultuurhistorische indentiteit, waarden en kwaliteit van Oostwold in de meest ruime zin van het woord;
 5. het behoud, verbetering en restauratie van monumenten, monumentwaardige en historische beeldbepalende panden en groen erfgoed, alsmede cultuurhistorische waardevolle dorpsdelen van Oostwold;
 6. het verzamelen van gegevens over in Oostwold aanwezige wijken, gebouwen en historische voorwerpen die gerekend kunnen worden tot het (cultureel) erfgoed van Oostwold;

en voorts:

 • datgene dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;
 • alle andere wettige middelen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Het vermogen van de stichting bestaat uit:
 • het stichtingskapitaal verkregen van de Schietsportvereniging Oostwold;
 • subsidies en donaties;
 • erfstellingen, legaten en schenkingen;
 • eventuele andere verkrijgingen en baten.

 

*******************************